Regulamin serwisu

Regulamin
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – PORTALE TURYSTYCZNO - INFORMACYJNE
Znaczenie pojęć:


1. Regulamin - niniejszy akt regulujący sposób korzystania z portalu internetowego.

2. Serwis - portal internetowy.

3. Administrator - podmiot prowadzący Serwis.

4. Klient - korzystający z odpłatnej usługi publikowania reklamy w Serwisie.Postanowienia ogólne:


1. Serwis służy do promowania turystyki w danym regionie Polski a w szczególności do reklamowania usług związanych z branżą turystyczną.

2. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.

3. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy Administratorem a Klientem.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przesłanych pisemnie lub podanych telefonicznie na potrzeby stworzenia reklamy obiektu Klienta.

5. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu i że nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

6. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.

7. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści oraz fotografii zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.Korzystanie z usług serwisu:


1. Umieszczenie reklamy w Serwisie jest płatne.

2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w cenniku usług umieszczonym w Cennik reklamy.

3. Przeglądanie Serwisu dostępne jest dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.

4. Aby zarejestrować się jako Klient Serwisu należy wysłać Administratorowi drogą e-mail’ową dane swojego obiektu turystycznego oraz dane potrzebne do wystawienia rachunku.

5. Klient może również wszystkie dane potrzebne do reklamy swojego obiektu na Serwisie podać Administratorowi telefonicznie. Fotografie obiektu w takim przypadku mogą być dostarczone Administratorowi inna drogą np. poprzez Pocztę Polską.

6. Klient może zlecić Administratorowi pobranie niezbędnych danych do stworzenia reklamy (opis obiektu oraz zdjęcia obiektu) ze strony internetowej swojego obiektu turystycznego. Klient w takim przypadku ma obowiązek udzielenia prawdziwej odpowiedzi Administratorowi dotyczącej własności praw autorskich materiałów umieszczonych na stronie internetowej Klienta. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących własności praw autorskich materiałów Klient sam będzie odpowiadał za ewentualne naruszenie praw autorskich.

7. Ze względu na bezpieczeństwo danych oraz na stale podnoszoną jakość usług Serwisu prowadzone rozmowy telefoniczne z Administratorem mogą być rejestrowane (Administrator informuje o tym Klienta na wstępie rozmowy).

8. Podczas trwania edycji reklamy Klient może zmieniać dane zawarte w swojej reklamie w Serwisie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail’wy z Administratorem.

9. Po okresie trwania edycji reklamy w Serwisie Administrator kontaktuje się (pisemnie lub telefonicznie) z Klientem w sprawie dalszej kontynuacji reklamy w Serwisie.

10. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. Rachunek wraz z pismem przewodnim Administrator wysyła Klientowi na podany adres korespondencyjny Klienta (za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualną pozycję swoich serwisów w wyszukiwarkach internetowych.Reklamacje:


1. Klient ma prawo do rezygnacji z edycji reklamy na Serwisie bez podawania przyczyn w przeciągu 14 dni licząc od dnia umieszczenia reklamy w Serwisie (data sprzedaży umieszczona na rachunku). W tym przypadku o swojej rezygnacji z edycji reklamy w Serwisie Klient musi poinformować Administratora pisemnie na adres: P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: marketing@sebpol.com

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: marketing@sebpol.com

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji. Przed upływem tego terminu klient zostanie poinformowany przez Administratora o statusie jego reklamacji (telefonicznie lub pisemnie).

4. Wniesienie opłaty za usługę reklamową oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Opłata ta nie podlega zwrotowi.Uwagi końcowe:


1. Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2008 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.